ข้อสอบ word 2013. Download โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office Word 2007 (KB974631) from Official Microsoft Download Center 2018-08-11

ข้อสอบ word 2013 Rating: 7,8/10 1483 reviews

ข้อสอบ O’Net ม. 3

ข้อสอบ word 2013

แถบเครื่องมือต่างๆ สาหรับการใช้งานโปรแกรม วินโดวส์ จะเป็นรูปไอคอนของคาสั่งที่ใช้บ่อยๆ เรียกว่า ก. Then, come back to the ribbon and click Paste. Watch while I switch these two paragraphs around. เอกสารชุดเสริมคิด…วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2549-2560 เป็นเอกสารของโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาฃาติ ที่เน้นทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และใช้เป็นพิมพ์เขียวในการสร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ต่อไป ……. So, now you have all the information you need to create a basic document or a rough draft. โปรแกรม Microsoft word 2013 ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทใด ก.

Next

ความหมายและประโยชน์ของโปรแกรม

ข้อสอบ word 2013

การเปิดไฟล์ Microsoft word 2013 ทำได้โดยกดปุ่มใด ก. Next, we select where we want to move the paragraph. As you get more comfortable with Word, you'll find yourself wanting to do more. Microsoft Office PowerPoint 2007 ง. It helps in covering the coursework and ensures that info you take in is correct.

Next

Download โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office Word 2007 (KB974631) from Official Microsoft Download Center

ข้อสอบ word 2013

ถ้าแฟ้มที่ต้องการปิดยังไม่เคยบันทึกมาก่อน หรือเคยบันทึกมาแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการตกแต่งข้อความในเอกสาร จะมีข้อความถามว่าต้องการเปลี่ยนแปลงลงในแฟ้มหรือไม่ ค. เมื่อเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 แล้วปรากฎว่า หน้าต่างของโปรแกรมไม่แสดงแถบเครื่องมือมาตรฐาน มีวิธีการ ปฏิบัติอย่างไร ก. คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม Ctrl + Alt 16. Next, we need to cut the text. สมชายจะเข้าสู่โปรแกรมวิธี ข หรือ ค ก็ได้ 3.

Next

Download โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office Word 2007 (KB974631) from Official Microsoft Download Center

ข้อสอบ word 2013

คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม shift + Delete ข. We need to use the Cut and Paste commands up here on the ribbon. คอลัมน์ Column ในตารางMicrosoft Office Word 2007 หมายถึงอะไร? First, do not take the answers in dumps as the gospel truth. Instead of using the clipboard buttons, you can just click the selected text, and hold the left mouse button as you drag it to a new location. As your document grows and begins to take shape, there will be times when you'll want to move some things around. ข้อใดคือหน้าที่ของการแถบสถานะ Status Bar บน หน้าจอโปรแกรม Microsoft Word 2010 ก.

Next

Stmath09: การทำเฉลยข้อสอบด้วย Google DOC

ข้อสอบ word 2013

คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม Ctrl + Alt 38. ต้องขอขอบคุณ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะท่าน อาจารย์ปราโมทย์ ขจรภัยศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ที่ได้ผลิตเอกสารดี ๆ เผยแพร่แก่วงการการศึกษาไทยครับ สำหรับท่านที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์ชนิด pdf ตามลิงค์ด้านล่านี้ครับ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลด โทร. . แถบเครื่องมือ Tool Bar ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง เว็บไซต์ในเครือ กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ. Word will do this anytime when something is added or removed.

Next

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Microsoft word 2013

ข้อสอบ word 2013

Select one, or tell Word to Ignore the spelling. แบบทดสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 วิชา คอมพิวเตอร์ ง21201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหาดแพง คำชี้แจง 1. สมชายจะเข้าสู่โปรแกรมวิธี ข หรือ ค ก็ได้ 12. ข้อใดสกุลไฟล์ Microsoft word 2013 ก. If you want to get rid of the selection, just click some place.

Next

ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword

ข้อสอบ word 2013

เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารหน้า 14 ถึง หน้า 20 โดยพิมพ์เฉพาะหน้าคู่ต้องป้อนตัวเลขในช่อง Pages อย่างไร? ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Microsoft Word จะมีนามสกุล เป็นอะไร ก. Word also rearranges the document, so you don't see where the text was cut. For example, you can take advantage of Word's spellchecker. First, I select the second paragraph, Cut it, click the beginning of the first paragraph, and click Paste. Press Enter to start a new paragraph. But let's go back, and I'll show you even a faster way by using the mouse. คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม Ctrl + C ข.

Next

แบบทดสอบก่อนเรียนโปรแกรม Microsoft Word 2010

ข้อสอบ word 2013

The area you select turns gray. Notice that you can click Copy instead of Cut, if you don't want to remove the original text. จากเมนู เครื่องมือ เลือก ตัวเลือก เลือก ทั่วไป ในส่วนหน่วยวัดใช้เมาส์คลิกเลือกเปลี่ยนจากเซนติเมตรเป็นนิ้ว ข. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Microsoft Excel มีแต่ Microsoft Word ไม่มี ก. Word has a lot of useful tools and features, but you don't need to know all of this to create a document. You can open an existing file here, or choose a template and create a new document.

Next